Romtext - Traduceri autorizate Olandeza Romana, traducator Olandeza Romana, Haga, Amsterdam, Almere, Lelystad, Enschede


Acest website este operat de Vertaalbureau Romtext
Accesarea și utilizarea acestui website se supun următorilor termeni și condiții, precum și oricăror termeni și condiții specifice, aplicabile anumitor parti ale site-ului și, respectiv, tuturor legilor aplicabile. Prin accesarea și utilizarea acestui site, trimitere de corespondenţǎ sau conversatii telefonice sunteți de acord cu termenii și condițiile firmei Romtext exnumerate mai jos:
TERMENI ȘI CONDIȚII

CONDIŢII GENERALE DE PRESTARE A SERVICIILOR

1

      Introducere
1.1    Aceste Condiţii Generale sunt valabile în cazul tuturor şi oricăror contracte de prestări servicii de traducere şi/sau interpretare (denumite Contractul/Contractele) încheiate cu Beneficiarii de către Romtext. Prezentele Condiţii Generale constituie parte integrată a fiecărui astfel de Contract.
1.2    Serviciile de traducere şi/sau interpretare sunt acele servicii prestate de Prestator la solicitarea/comanda Beneficiarului.
1.3    La fiecare solicitare/comandă Beneficiarul recunoaşte şi acceptă că singurele condiţii aplicabile sunt Condiţiile Generale ale Prestatorului şi Lista de Tarife, în vigoare la momentul solicitării/comenzii.
2.       Termenii utilizaţi
2.1     Următorii termeni, expresii sau fraze, în măsura în care nu se dispune altfel, vor fi interpretate şi vor avea următoarele înţelesuri:
 • „Contract” reprezintă Contractul încheiat între Prestator şi Beneficiar împreună cu toate anexele sale inclusiv Condiţiile Generale ale Prestatorului împreună anexele acesteia, Lista de Tarife şi orice alte documente, aşa cum oricare dintre acestea pot fi modificate/amendate din când în când;

 • „Greşeală” reprezintă transpunerea unui cuvânt şi/sau a unei expresii din limba sursă în limba ţintă într-o formă necorespunzătoare din punct de vedere gramatical sau semantic, cu consecinţa prejudicierii sensului acestuia/acesteia;

 • „Informaţii Confidenţiale” are semnificaţia dată la art. 7 din prezentele Condiţii Generale;

 • „Interpret” reprezintă persoana autorizată sau calificată să presteze servicii de interpretare;

 • „Interpretare” reprezintă procesul de transpunere pe cale orală a unui text sau discurs dintr-o limbă sursă într-o limbă ţintă, care necesită prezenţa interpretului într-o locaţie specificată de Beneficiar sau participarea sa la tele sau videoconferinţe de la sediul Prestatorului;

 • „Limbă sursă” reprezintă limba din care se face traducerea / interpretarea;

 • „Limbă ţintă” reprezintă limba în care se face traducerea/interpretarea;

 • „Materiale sursă” reprezintă totalitatea înscrisurilor sau textelor aflate pe orice fel de suport cu privire la care Prestatorul oferă serviciile sale.

 • „Pagină standard” reprezintă o Pagină;

 • „Pagină” reprezintă o pagină de text în Limba ţintă, care conţine 2000 caractere tipografice, inclusiv spaţiile;

 • „Servicii suplimentare” reprezintă orice servicii privind traducerea şi/sau interpretarea care nu sunt incluse în Solicitare/Comandă dar care se află în legătură cu acestea şi sunt necesare Beneficiarului;

 • „Servicii” reprezintă serviciile ce urmează a fi prestate de către Prestator în folosul Beneficiarului constând în servicii de traducere a documentelor indicate în cuprinsul solicitării/comenzii şi/sau servicii de interpretare în legătură cu anumite convorbiri, negocieri, forumuri, seminarii, conferinţe sau alte evenimente similare;

 • „Solicitare/Comandă” reprezintă înscrisul prin care Beneficiarul comunică către Prestator serviciile ce doreşte a-i fi prestate în baza Contractului, respectiv servicii constând în traducerea documentelor menţionate în cuprinsul solicitării/comenzii şi/sau servicii de interpretare cu privire la anumite convorbiri, negocieri, forumuri, seminarii, conferinţe sau alte evenimente similare menţionate detaliat, inclusiv programul, în cuprinsul solicitării/comenzii. Solicitarea/comanda va menţiona toate şi oricare din condiţiile specifice în care trebuie prestate serviciile de traducere şi/sau interpretare;

 • „Traducător”” reprezintă persoana autorizată sau calificată să presteze servicii de traducere;

 • „Traducere rapidă” reprezintă traducerea efectuată la solicitarea Beneficiarului în condiţii speciale, respectiv traducerea care depăşeşte Viteza standard de procesare, precum şi traducerea care, indiferent de volumul total, trebuie livrată Beneficiarului în aceeaşi zi în care a fost transmisă Solicitarea/Comanda. Posibilitatea realizării traducerilor rapide va fi confirmată de unul din Project Managerii Prestatorului în cel mai scurt timp de la primirea Solicitării/Comenzii.

 • „Traducere standard” reprezintă traducerea primită înainte de ora 14:00 a unei Zile de lucru a cărei predare se va face cel mai devreme la ora 12:00 în următoarea Zi de lucru, fără însă a depăşi Viteza standard de procesare.

 • „Traducere” reprezintă procesul de transpunere a unui text scris dintr-o limbă sursă într- o limbă ţintă, care nu necesită prezenţa Traducătorului într-o locaţie specificată de Beneficiar;

 • „Viteză standard de procesare” reprezintă traducerea a 10 (zece) Pagini/Zi de lucru.

 • „Zi de lucru” reprezintă cel mult 8 ore consecutive de lucru, începând cel mai devreme de la ora 9:30 am şi nu mai târziu de ora 6:00 pm din orice zi lucrătoare din săptămână cu excepţia zilelor din week-end (sâmbătă si duminică), a celor ce constituie sărbători legale şi a celor ante şi post sărbători legale stabilite de Prestator, conform practicii şi uzului acestuia;

 • „Zi” reprezintă oricare zi a săptămânii, cu excepţia sărbătorilor legale;

 • 3

        Comenzi de prestare de servicii
  3.1     Formularul tip al Solicitării/Comenzii se găseşte în Anexa nr. 1 (Comandă Servicii Traducere) sau în Anexa nr. 2 (Comandă Servicii Interpretare) la prezentele Condiţii Generale şi constituie parte integrantă a acestora. Orice Solicitare/Comandă transmisă de către Client va fi supusă prevederilor Contractului din care fac parte şi Condiţiile Generale.
  3.2     Solicitarea/Comanda se va considera acceptată cu condiţia de a fi înaintată de Client în scris conform formularului tip ce constituie Anexa nr. 1 la prezentele Condiţii Generale, şi confirmată de Prestator.
  3.3    Clientul are obligaţia să specifice în Solicitarea/Comanda pentru servicii de traducere dacă doreşte o Traducere standard sau o Traducere rapidă. În lipsa vreunei menţiuni Solicitarea/Comanda se va considera făcută pentru o Traducere standard.

  4      Tarife şi plăţi
  4.1    Beneficiarul datorează Prestatorului pentru serviciile realizate de acesta, pe toată durata Contractului, un preţ variabil ce va fi evidenţiat şi plătit corespunzător calculelor realizate de Prestator cu privire la fiecare Solicitare/Comandă primită de la Beneficiar.
  4.2     În cazul în care documentul are o singură pagină care nu depăşeşte 2000 de caractere tipografice, inclusiv spaţiile, tarifarea se va efectua la nivelul unei Pagini standard.
  4.3    Tarifele serviciilor sunt cele menţionate Lista de tarife valabilă la momentul comunicării Solicitării/Comenzii de către Beneficiar. Lista de tarife poate fi modificată periodic de către Prestator. Modificarea tarifelor nu este aplicabilă lucrărilor pentru care Solicitarea/Comanda a fost comunicată anterior anunţării modificării.
  4.4    Tarifele pentru serviciile de traduceri de documente sunt exprimate în lei/Pagină. Unitatea minimă de tarifare este de o Pagină standard. Tarifele pentru servicii de interpretare sunt exprimate în lei/interpret pe oră sau, după caz, pe Zi de lucru. Unitatea minimă de tarifare pentru serviciile de interpretare este de o oră pentru interpretare notarială/judiciară şi de o Zi de lucru pentru celelalte servicii de interpretare.
  4.5    Prestatorul poate aplica discount-uri pentru serviciile sale doar în situaţia în care Părţile semnează o convenţie separată. Convenţia privind acordarea discount-ului va fi considerată parte integrantă din Contract şi va deroga de la dispoziţiile acestuia numai în privinţa situaţiilor diferite pe care le reglementează în mod expres.
  4.6    În cazul serviciilor de interpretare ce necesită deplasarea interpreţilor Beneficiarul va asigura anticipat costurile de transport ale interpreţilor, cazarea şi masa acestora la unităţi hoteliere şi de alimentaţie de cel puţin 3 stele. În situaţia în care acestea sunt plătite de către Prestator va rambursa aceste costuri pe baza documentelor justificative în termen de 2 zile calendaristice de la solicitarea Prestatorului.
  4.7    Pentru serviciile de traducere a unor documente tipizate (de tipul contractelor standard, facturilor, documentelor contabile şi financiare, organigramelor, desenelor şi schiţelor, etc.) sau de documente personale (acte de identificare, certificate de naştere, diplome), numai în ceea ce priveşte anumite limbi, Prestatorul poate acorda un discount faţă de tariful standard fără a fi nevoie de încheierea unei convenţii separate. Un document va fi considerat tipizat sau act personal doar dacă acest lucru este confirmat de către un Project Manager al Prestatorului.
  4.8    Pentru Traducerile rapide, tariful menţionat în Lista de tarife va fi majorat cu „taxa de traducere rapidă”, prin adăugarea la tariful standard a unui procent de 50% pentru Solicitări/Comenzi pentru 11-20 de Pagini/zi sau pentru traduceri predate în aceeaşi zi şi un procent de 75% pentru Solicitări/Comenzi care depăşesc 20 de Pagini/zi.
  4.9    Preţul pentru traducerile destinate difuzării comerciale (layout-uri, mărci comerciale, logo-uri, texte publicitare, broşuri sau pliante de prezentare, texte care urmează a fi publicate pe web-site-ul clientului, etc.) vor fi negociate în fiecare caz în parte.
  4.10    Preţul pentru serviciile de traducere care trebuie realizate dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină se tarifează la un preţ majorat cu 30% faţă de preţul traducerii din limba română în cea mai scumpă dintre cele două limbi străine.
  4.11    Pentru serviciile de interpretare simultană/consecutivă este obligatorie prezenţa a doi interpreţi pentru fiecare pereche de limbi şi dotarea sălii de conferinţă cu echipamentele necesare. Cu o săptămână înainte de eveniment se vor menţiona numărul de interpreţi solicitaţi, perechile de limbi, domeniul şi subiectele tratate în timpul evenimentului. În cazul în care serviciul de interpretare se prestează în afara Bucureştiului, toate cheltuielile necesare pentru deplasarea şi cazarea interpreţilor vor fi plătite de către Beneficiar cu respectarea pct. 4.6. de mai sus.
  4.12    Preţul datorat pentru serviciile de traducere şi/sau interpretare se va achita de către Beneficiar pe baza facturii emise de Prestator, în termen de cel mult 10 zile de la data comunicării facturii, în contul Prestatorului indicat pe factură sau în numerar, în condiţiile legii.
  4.13    Factura se va emite de către Prestator în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea serviciilor solicitate/comandate de Beneficiar. Până la achitarea integrală a preţului facturat, materialele, manuscrisele, manualele, documentele, precum şi orice alte înscrisuri sau suporturi pe care acestea sunt copiate, transmise de către Beneficiar Prestatorului vor putea fi reţinute de către Prestator.
  4.14    Plata facturii se va considera a fi efectuată în ziua creditării contului bancar al Beneficiarului cu suma datorată de Client, sau în momentul confirmării de către casieria Prestatorului a încasării plaţii în numerar, în condiţiile legii.
  5      Obligaţiile Prestatorului
  5.1    Prestatorul îşi asumă următoarele obligaţii:
 • Să îşi dedice cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa de specialitate în favoarea Beneficiarului, făcând toate eforturile de sinteză si de creaţie pentru identificarea şi promovarea celor mai adecvate soluţii şi mijloace specifice, în vederea îndeplinirii serviciilor solicitate/comandate acceptate de Prestator, precum şi în vederea promovării şi protejării intereselor legitime ale Beneficiarului;

 • Să respecte normele de etică (deontologie) profesională, precum şi regulile de integritate morală si loialitate faţă de Beneficiar, asigurând deplina probitate şi sinceritate în relaţia sa, bazată pe încredere, cu Beneficiarul;

 • Să îndeplinească în termenul de execuţie convenit (estimat), cu promptitudine şi diligenţă, serviciile solicitate/comandate de Client şi acceptate de Prestator;

 • Să notifice Beneficiarul cu privire la calitatea necorespunzătoare a Materialului sursă care poate determina imposibilitatea totală sau parţială a Prestatorului de a îndeplini serviciile de traducere şi/sau interpretare menţionate în Solicitare/Comandă şi/sau acceptarea realizării serviciilor fără vreo modificare a Materialului sursă cu diminuarea corespunzătoare a calităţii serviciilor Prestatorului. Notificarea va fi adresată Beneficiarului în termen de 1 zi calendaristică de la data primirii Materialului sursă în modalitatea stabilită în prezentele Condiţii Generale pentru comunicarea documentelor şi corespondenţei între Părţi. O astfel de notificare suspendă termenul pentru finalizarea şi livrarea rezultatului prestării serviciilor cu perioada cuprinsă între data notificării şi data remedierii Materialului sursă.

 • Să restituie, la cererea Beneficiarului, orice documentaţie primită de la acesta, cu excepţiile prevăzute în aceste Condiţii Generale.

 • 6

       Obligaţiile Beneficiarului
  6.1    Beneficiarul se obligă:
 • Să plătească Presatorului preţul convenit pentru serviciile prestate potrivit art. 4 de mai sus;

 • Să ramburseze Prestatorului sumele avansate de acesta cu titlu de cheltuieli în numele şi pentru Beneficiar, astfel cum acestea sunt evidenţiate în documentele justificative prezentate de către Prestator;

 • Să asigure Prestatorului toate condiţiile necesare pentru prestarea serviciilor. În acest sens, Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului în timp util, toate informaţiile reale, exacte şi cât mai lămuritoare cu privire la serviciile solicitate/comandate şi locul realizării acestora precum şi documentaţia necesară pregătirii elaborării lucrărilor şi realizării serviciilor încredinţate şi acceptate de Prestator;

 • Să remedieze calitatea necorespunzătoare a Materialului sursă cu privire la care a fost notificat de către Prestator în condiţiile prevăzute la pct. 5.1. pct. (d) în termen de 1 zi de la momentul primirii notificării. Beneficiarul recunoaşte şi acceptă că perioada cuprinsă între momentul primirii notificării Prestatorului şi momentul remedierii calităţii Materialului sursă, termenul de executare a serviciilor cu privire la Materialul sursă notificat se suspendă.

 • Să păstreze confidenţialitatea asupra condiţiilor concrete ale colaborării Parţilor şi asupra documentelor contractuale, în condiţiile legii, şi să se abţină de la copierea sau utilizarea textelor documentaţiei contractuale pentru servicii similare sau asemănătoare ale Beneficiarului şi/sau ale afiliaţilor săi sau altor persoane cu care se află în legătură;

 • Să răspundă patrimonial pentru orice daune provocate Prestatorului din culpa Beneficiarului;

 • Să respecte şi să nu aducă nici o atingere drepturilor patrimoniale de autor al căror titular este Prestatorul în legătură cu serviciile de traducere/interpretare realizate de către personalul dependent sau independent al Prestatorului. În cazul în care Beneficiarul nu îşi execută sau execută necorespunzător potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, aşa cum aceasta va fi modificată sau înlocuită din când în când, această obligaţie, Părţile convin să stabilească anticipat cuantumul prejudiciului produs Prestatorului prin neexecutarea obligaţiei de abţinere de a se aduce atingere drepturilor patrimoniale de autor ale Prestatorului la echivalentul în moneda naţională a sumei de 10.000 EUR.

 • 7

       Confidenţialitate
  7.1    Toate datele, informaţiile şi înscrisurile, sub orice formă şi pe orice suport, de care Prestatorul a luat cunoştinţă în legătură cu încheierea, executarea şi încetarea Contractului, împreună cu toate anexele sale, sunt considerate a avea un caracter strict confidenţial şi vor fi considerate Informaţii Confidenţiale indiferent dacă le este sau nu aplicată sintagma „strict confidenţial”.
  7.2    Prestatorul va folosi Informaţiile Confidenţiale primite sau obţinute în orice fel doar în scopul îndeplinirii serviciilor de traducere/interpretare. Beneficiarul nu va putea folosi Informaţiile Confidenţiale primite sau obţinute în orice fel de la/despre Prestator în perioada executării Contractului şi pe toată perioada până la încetarea efectivă a acestuia.
  7.3    Prestatorul se obligă să nu dezvăluie, să nu divulge, să nu difuzeze şi să nu transmită către terţe persoane Informaţiile Confidenţiale primite de la Beneficiar, verbal sau pe orice tip de suport, legate de activităţile comerciale şi celelalte activităţi ale Beneficiarului, indiferent de circumstanţele în care Prestatorul a obţinut asemenea informaţii, cu excepţia personalului propriu dependent sau independent sau a persoanelor pentru care Prestatorul este ţinut a răspunde din punct de vedere legal. Prestatorul nu va fi responsabil pentru nerespectarea acestei obligaţii atunci când dezvăluirea, divulgarea, difuzarea sau transmiterea au fost autorizate în prealabil în scris de către Beneficiar, autorizarea neputând fi amânată sau refuzată nejustificat sau atunci când informaţiile au devenit publice fără intervenţia Prestatorului. Părţile se obligă să-şi avertizeze personalul propriu dependent şi independent cărora li se divulgă/transmit Informaţii Confidenţiale cu privire la obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor în legătură cu realizarea serviciilor de către Prestator şi cu privire la materialele realizate de acesta.
  7.4    Părţile convin şi se obligă prin semnarea Contractului ca pe durata valabilităţii acestuia şi ulterior acesteia, Contractul cu toate anexele sale va rămâne confidenţial şi nu va fi folosit în scopuri proprii de către Părţi, afiliaţi ai acestora sau personalul dependent sau independent al Părţilor.


  8

       Drepturi de autor
  8.1    Prestatorul este titularul drepturilor patrimoniale de autor născute în legătură cu serviciile de traducere/interpretare solicitate/comandate de Beneficiar.
  8.2    La momentul achitării integrale a preţului facturat de către Prestator, Beneficiarul va avea dreptul să reproducă opera de traducere/interpretare pentru uzul personal sau pentru cercul normal al afiliaţilor săi, doar în scopuri necomerciale, cu condiţia ca reproducerea să nu contravină utilizării normale a operei şi să nu îl prejudicieze pe Prestator. Orice altă exercitare/utilizare de către Beneficiar, inclusiv în scopuri comerciale, a drepturilor patrimoniale de autor al căror titular este Prestatorul nu va fi posibilă decât cu consimţământului scris prealabil al Prestatorului conform unei convenţii separate ce se va încheia între Beneficiar şi Prestator şi care va clarifica condiţiile în care este permisă valorificarea comercială a drepturilor patrimoniale de autor ale Prestatorului cu privire la traducere şi/sau interpretare.
  8.3    Orice încălcare a oricăreia din prevederile pct. 8, indiferent de gravitatea încălcării, va atrage în sarcina Beneficiarului obligaţia de a plăti despăgubiri Prestatorului stabilite anticipat ca fiind echivalentul în RON al sumei de 10.000 EUR.
  8.4    n cazul în care pentru realizarea serviciilor de interpretare se doreşte înregistrarea pe orice suport audio a vocii interpretului, o asemenea operaţiune nu va fi posibilă în absenţa consimţământului expres în scris al interpretului în acest sens.
  8.5    Prin achitarea de către Beneficiar a preţului serviciilor de traducere şi/sau interpretare ale Prestatorului, Beneficiarul nu primeşte de la Prestatorul dreptul de utilizare în scopuri comerciale a traducerii/interpretării. Pentru preţul achitat de Beneficiar acesta primeşte de la Prestator dreptul de a folosi traducerea/interpretarea realizată de Prestator o singură dată, şi numai pentru scopul declarat în Solicitare/Comandă. Folosirea mai multor copii ale traducerii şi/sau interpretării trebuie autorizată în prealabil în scris de către Prestator. Pentru a obţine această autorizare Clientul va specifica în formularul de Solicitare/Comandă numărul de copii ale traducerii/Interpretării pentru care solicită autorizarea folosirii de la Prestator.


  9

       Recepţia
  9.1    Recepţia se va face la termenul stabilit de către Părţi pentru executarea serviciilor în formularul de Solicitare/Comandă fiind menţionată efectuată prin semnarea Procesului- verbal de executare şi recepţie ce constituie anexă la prezentul Contract sau, după caz, prin semnarea şi ştampilarea facturii pentru servicii.
  9.2    Beneficiarul poate formula obiecţii privind serviciile de traducere şi/sau interpretare, solicitând corecturi sau modificări ale traducerii în termen de 2 zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie. Obiecţiile astfel formulate vor fi verificate de un Project Manager al Prestatorului şi, în măsura în care sunt aprobate de acesta, vor fi operate modificările şi/sau completările necesare. Neformularea obiecţiilor în termenul stabilit valorează acceptarea serviciilor de traducere şi/sau interpretare iar modificările/corecturile solicitate ulterior termenului de mai sus vor fi efectuate numai în condiţiile unei comenzi ulterioare.


  10

       Răspunderi
  10.1    Prestatorul răspunde pentru serviciile furnizate, în măsura în care Beneficiarul i-a asigurat toate condiţiile pentru prestarea serviciilor şi/sau i-a pus la dispoziţie toată documentaţia necesară.
  10.2    Răspunderea Prestatorului angajată în baza Contractului nu va putea depăşi preţul serviciilor ce ar fi fost datorat sau este datorat pentru serviciile respective.
  10.3    Nerespectarea obligaţiilor asumate de către Parţi prin Contract şi toate anexele la acesta dă dreptul părţii care invocă nerespectarea obligaţiilor să solicite încetarea Contractului cu respectarea prevederilor Condiţiilor Generale sau a altor condiţii specifice agreate de Părţi în anexele la Contract şi cu privire la care se prevede în mod expres că derogă de la cele din Condiţiile Generale.


  11

       Încetarea Contractului
  11.1    Contractul încetează de plin drept şi fără intervenţia instanţei, la expirarea duratei iniţiale/perioadei succesive cu care a fost prelungită durata iniţială, cu condiţia ca o Parte să notifice celeilalte Parţi în scris, mai înainte de împlinirea duratei Contractului, intenţia sa de a nu mai continua Contractul.
  11.2    Pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului, oricare dintre Părţi poate denunţa unilateral Contractul, prin notificarea celeilalte parţi în scris, cu cel puţin 30 zile calendaristice înainte de data încetării Contractului. Denunţarea unilaterală a Contractului nu exonerează Beneficiarul de plata serviciilor prestate anterior notificării privind încetarea Contractului.
  11.3    Prestatorul poate rezilia prezentul Contract de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, intervenţia instanţelor sau o altă formalitate prealabilă, în cazul în care Beneficiarul încalcă, nu execută sau execută parţial sau necorespunzator oricare dintre obligaţiile sale asumate prin Contract şi oricare dintre anexele la acesta. În această situaţie, Contractul va fi considerat desfiinţat de îndată, dacă Beneficiarul a încălcat în mod grav obligaţiile sale şi prejudiciul produs nu mai poate fi remediat prin executare, sau după expirarea unui termen de 30 zile calendaristice de la data la care Prestatorul îl notifică pe Beneficiar cu privire la neexecutarea parţială sau totală sau executarea necorespunzătoare şi acesta nu procedează la remediere.
  11.4    În cazul rezilierii Contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate, Partea în culpă poate fi obligată să plătească daune-interese corespunzătoare prejudiciului cauzat. Această dispoziţie nu este derogatorie de la prevederile art. 9.2. de mai sus.


  12

       Forţa majoră
  12.1    Forţa majoră exonerează Partea care o invocă de răspundere. Prin forţă majoră se înţeleg toate situaţiile produse după încheierea prezentului Contract, datorate unor evenimente extraordinare, neprevăzute şi independente de voinţa Parţilor.
  12.2    Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice cealaltă Parte de producerea evenimentului în termen de maximum 3 zile de la producerea acestuia, urmând ca în cel mult 5 zile să prezinte şi certificarea evenimentului de forţă majoră de către autorităţile specializate competente.
  12.3    Neîndeplinirea obligaţiei de a notifica cealaltă Parte în termenul convenit, precum şi nerespectarea obligaţiei de a obţine dovada de la autorităţi, obligă Partea care invocă forţa majoră la plata daunelor provocate de neîndeplinirea principalelor obligaţii, forţa majoră încetând să mai fie o circumstanţă exoneratorie de răspundere.
  12.4    În cazul în care situaţia generată de forţa majoră antrenează suspendarea executării Solicitării/Comenzii şi sau Contractului pe o perioadă care depăşeşte 60 de zile calendaristice, prezentul Contract va înceta de plin drept, fără vreo notificare sau intervenirea instanţelor judecătoreşti, în caz că Părţile nu vor conveni supravieţuirea Contractului şi/sau modificarea acestuia.


  13

       Notificări
  13.1    Orice informare, notificare, corespondenţă cu privire la executarea, modificarea şi/sau încetarea Contractului şi a oricăror anexe ale acestuia se va realiza în scris şi va fi transmisă prin simplă remitere, prin fax, prin mesagerie electronică sau prin transmitere poştală recomandată adresată celeilalte Părţi la adresa sa poştală sau după caz, la numărul de fax, indicate în Contract sau ulterior anunţate de către Părţi ca fiind schimbate.
  13.2    Părţile pot adresa informări, notificări şi corespondenţă valabilă cu privire la executarea Contractului şi la următoarele numere de fax şi adrese de email ale Prestatorului:
  Număr de telefon: 0629457407
  Adresa de email:   romtext@yahoo.com


  14      Diverse
  14.1    În eventualitatea unui dezacord între Contract şi orice alt contract anterior sau ulterior încheiat între Părţi, va prevala Contractul, în afară de cazul în care un astfel de alt contract (sau orice parte a acestuia) prevede expres că are întâietate faţă de Contract în orice privinţă iar Părţile sunt, de asemenea, părţi ale celuilalt contract, sau există un act scris şi expres prin care se stipulează că un alt contract va prevala Contractului în orice privinţă. În caz de dezacord între Contract şi anexele acestuia va prevala Contractul. Iar în caz de dezacord între Condiţiile Generale şi celelalte anexe la Contract vor prevala Condiţiile Generale.
  14.2    În cazul în care oricare din prevederile Contractului sau ale anexelor la acesta sunt declarate drept nelegale sau ca neputând fi puse în executare, executarea în continuare a prevederilor rămase valabile nu va fi afectată, Părţile angajându-se să depună eforturi pentru înlocuirea clauzei invalidate.
  14.3    Acţiunile, sau lipsa de acţiune din partea persoanelor, companiilor, întreprinderilor care controlează, sunt controlate în comun sau separat de către Client, care ar putea provoca o încălcare a prevederilor Contractului şi a anexelor acestuia, vor fi considerate ca o abatere a Clientului, în condiţiile legii.
  14.4    Clientul nu va vinde, cesiona sau angaja nici unul din drepturile ce ii revin prin Contract fără acordul scris prealabil al Prestatorului. Prevederile Contractului profită atât Părţilor cât şi succesorilor acestora universali sau cu titlu universal.


  Termenii și condițiile pot să fie modificate în orice moment, de aceea este util să vizitați din când în când această pagină web, pentru a fi la curent cu termenii și condițiile actualizate. În cazul în care continuați să utilizați acest site după ce au fost operate aceste modificări, se consideră că sunteți de acord cu respectivele modificări.


  Romtext - Traduceri autorizate Olandeza Romana, traducator Olandeza Romana, Haga, Amsterdam, Almere, Lelystad, Enschede